Förskoleplats på Terra Nova

Vem har rätt till förskoleplats?
Barn till föräldrar som arbetar eller studerar har rätt att vara på förskolan under föräldrarnas arbets- eller studietid samt under restid till och från arbetet/skolan. Om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga har barnet rätt att vara i förskolan 15 timmar per vecka. Barn ska vara minst ett år fyllda.

Avgift
Avgiften består av tre delar: insats, årsavgift och förskoleavgift.

• Insats betalas en gång, då man är ny medlem i föreningen. Insatsen återbetalas vid utträde (enligt vad som sägs i lagen om ekonomiska föreningar).
• Årsavgift är en årlig medlemsavgift.
• Förskoleavgiften styrs av maxtaxan som beslutas av Skolverket. Förskoleavgiften räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Avgiften för att ha ett barn i förskola är 3 % av hushållets inkomst (det hushåll där barnet är folkbokfört). Avgiften per barn minskar ju fler barn du har på förskolan. Vi räknar så här: Barn 1 kallas familjens yngsta barn som går i förskola. Barn 2 kallas det näst yngsta o.s.v. Förskolans avgifter följer kommunens maxtaxa.

Allmän förskola innebär att barn som är 3-5 år kan gå i förskolan gratis 15 timmar/vecka under grundskolans höst- och vårtermin. Om barnet behöver gå på förskolan mer tid än 15 timmar i veckan så gäller den vanliga förskoletaxan (avgiften grundar sig på hushållets inkomst, se ovan) minus 30 % av den summan.

En plats i förskolan är ett ”abonnemang”; om man är inskriven har man sin plats där oavsett hur många timmar man tillbringar på förskolan.

Första månadens (inskolningsmånadens) avgift beräknas så här: hel avgift debiteras då barnet skolas in dag 1 t.o.m. dag 15, därefter debiteras halv avgift.

Avgift under sommaren
Avgift betalas för att barnet har tillgång till en plats på förskolan. Det betyder att du betalar även de perioder ditt barn är ledigt. Undantaget är juli månad, då betalar alla halv avgift.


Syskon har förtur vid kö.

Försäkring
Alla barn som går i en förskola i Örebro är försäkrade genom Örebro kommuns försäkring för olycksfallskador.

Uppsägning
Du säger upp barnomsorgsplatsen genom att lämna in en skriftlig uppsägning (blankett finns). Uppsägningstiden räknas fr.o.m. uppsägningens ankomstdatum och är 60 kalenderdagar. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Utökning från 15 upp till 20 timmar per vecka
Vi erbjuder en utökning från 15 upp till 20 timmar per vecka. För att utnyttja erbjudandet är motprestationen följande:
– Jourarbete en måndag/månad á 2 timmar (kl. 9-11).
– Under det nyfödda barnets första tre månader är man befriad från jour.

Vid behov kan pedagogerna i dialog med berörda föräldrar tillfälligt sänka till 15 timmar.

Barnets 15-20 timmar schemaläggs måndag till torsdag mellan kl. 7.30 och 14.00.

Barnomsorgsräkningen
Det hushåll där barnet är folkbokfört ska betala barnomsorgsavgiften och då grundas avgiften på hela hushållets inkomst. Om föräldrarna vill dela på kostnaden får de göra upp det sinsemellan.

Utebliven betalning
Du kan förlora din plats på förskolan men först gör vi så här:
Du får en påminnelse efter räkningens förfallodatum. Om du ändå inte betalar fattar styrelsen beslut om åtgärder.

Om man har en gammal barnomsorgsskuld kan man inte få någon barnomsorgsplats innan skulden är betald.

Inkomst under en del av året
Vi räknar ut barnomsorgsavgiften per månad, exempel:
Om du tjänar 15 000 kronor i juni och inget alls resten av året så är barnomsorgsavgiften i juni 3% (om du har ett barn, se ovan) av din inkomst och 0 kronor resten av årets månader.

Inkomst
Som inkomst räknas: Lön före skatt, sjukpenning, föräldrapenning, utbildningsbidrag, arbetslöshetsersättning, starta-eget-bidrag, bidrag vid militär tjänstgöring, konfliktersättning, aktivitetsstöd samt pension. Studielån, studiebidrag, försörjningsstöd, introduktionsersättning (vid SFI-studier), barnbidrag och bostadsbidrag räknas inte som inkomst.

Långtidssjukt barn
Ingen återbetalning av barnomsorgsavgiften sker utom vid specifika fall då styrelsen beslutat annat.

Ledighet
Ditt barn kan vara ledigt från förskolan. Under ledigheten betalar du avgift för platsen; en plats i förskolan är ett abonnemang som man betalar avgift för.

Ordförklaringar
Barnomsorg = förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg.
Förskola (sedan 1998) = tidigare dagis/daghem.